Termos e condicións

4. TERMOS E CONDICIÓNS

Os termos e condicións que se indican a continuación constitúen o CONTRATO polo que se regulan entre Vde., USUARIO e/ou CLIENTE e a Sociedade Cooperativa Carqueixa a relación, condicións de compra, acceso, rexistro, navegación, descarga e o uso de todas e cada unha das páxinas web localizables baixo o dominio www.osabordosancares.com e os seus respectivos subdominios e subdirectorios que son propiedade:

  • Nome: Sociedade Cooperativa A Carqueixa.
  • CIF: F27176775.
  • Domicilio social: Lugar Barrio San Román, s/n. 27664 – San Román. Lugo.
  • Email: carqueixa(@)osabordosancares.com.

Lea este documento con suma atención. Nel atopará as condicións que regulan as condicións de compra, uso e navegación deste Sitio web, así como os dereitos e obrigacións de ambas as partes, a información dos trámites do proceso de compra e as condicións de uso, entre outras cuestións.

4.1 ACEPTACIÓN E VIXENCIA DAS CONDICIÓNS XERAIS

As presentes Condicións Xerais son de obrigado cumprimento para ambas as partes. O USUARIO e/ou CLIENTE quedará vinculado a todas e cada unha destas Condicións Xerais sen ningún tipo de reserva ao adquirir e/ou contratar calquera produto desde o Sitio web, sendo a súa obrigación e responsabilidade lelas previamente.

Durante o curso do seu pedido, previamente a autorizar o pago, o USUARIO e/ou CLIENTE deberá aceptar as presentes Condicións Xerais. Se non está conforme coas mesmas, non siga adiante co proceso de contratación ou compra, debido a que tales condicións seranlle de aplicación en todo caso.

4.2 PREZO.

O prezo do PRODUTO será o recollido expresamente no Sitio web e detallarase ao longo do proceso de compra online, sendo voluntariamente aceptado polo USUARIO e/ou CLIENTE.

O prezo total que o USUARIO e/ou CLIENTE abonará inclúe o prezo do produto máis o I.V.A correspondente (ao tipo que se atope vixente na data de facturación).

4.3 PROCESO DE CONTRATACIÓN

A compra dentro do Sitio web de www.osabordosancares.com seguirá un proceso automático que se iniciará a través da solicitude do USUARIO e/ou CLIENTE coa aceptación previa e expresa das presentes condicións manifestada na citada web.

As compras ou contratacións realizadas no Sitio web fornecerán plenos efectos, tras a aceptación do USUARIO e/ou CLIENTE destas Condicións cando se dea a aceptación e se formalice o pago.

Á súa vez, un resumo da compra ou contratación será remitida ao USUARIO e/ou CLIENTE unha vez realizada a mesma, no sentido do disposto no artigo 28 da Lei de Servizos de Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE).

4.4 PAGO E TRANSPORTE

Forma de pago: O pago das compras nesta web realízase a través da tarxeta de crédito ou débito, nun proceso automático, ou ben por transferencia bancaria directa á conta titularidade da Sociedade Cooperativa A Carqueixa. Os posibles gastos bancarios que se deriven como consecuencia do USUARIO e/ou CLIENTE serán esixibles pola Sociedade Cooperativa A Carqueixa.

Emitirase unha factura de maneira automática. Se é incorrecta ou debe ser modificada, pode dirixirse ao email carqueixa(@)osabordosancares.com

Transporte: Esta web garante que a recepción do seu pedido realizarase nun prazo medio de 15 días naturais.

Con todo, a Sociedade Cooperativa A Carqueixa non pode facerse responsable de atrasos no envío xa que este servizo ofréceno terceiras empresas alleas á responsable desta web. En situacións, eventos ou circunstancias alleas a esta parte, por exemplo, no caso de que o cliente non estea dispoñible, atrasos no transporte, erros humanos, mecánicos ou técnicos, accións da natureza, queda entendido que a Sociedade Cooperativa A Carqueixa, quedará libre de toda responsabilidade.

Todas as compras realizadas nesta web están suxeitas a un contrato de transporte. No momento en que o seu paquete estea en mans do transportista, este pasa a ser o responsable do mesmo.

4.5 TARIFAS DE ENVÍO

As tarifas aplicables aos envíos son, con carácter xeral, as seguintes.

  • Os envíos con destino dentro do territorio peninsular español terán un prezo de 9€.
  • Se o pedido en territorio peninsular español supera os 75€ estará libre de portes. 
  • Os envíos realizados a Portugal terán un cargo mínimo de 9€ en concepto de transporte, que se irá incrementando en función do número de kg comprados.

4.6 DEVOLUCIÓNS

En base ao artigo 93 da Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, non existe dereito de devolución ou desistencia dos produtos comprados a través deste portal.

4.7 COMUNICACIÓN, SOPORTE E ASISTENCIA.

Esta web pon ao dispor do USUARIO e/ou CLIENTE a dirección de email carqueixa(@)osabordosancares.com para que estes poidan establecer contacto, así como expresar calquera dúbida ou requiran asistencia.