Aviso Legal e Política de Privacidade

1. AVISO LEGAL E TERMOS DE USO

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación faise constar:

1.1. Datos identificadores do responsable

O titular desta páxina é a Sociedade Cooperativa A Carqueixa con CIF F27176775 e domicilio social en Lugar Barrio San Román, s/n. 27664 – San Román, Cervantes, Lugo; sendo a súa actividade social presentación da cooperativa e venda da carne dos nosos cooperativistas.

1.2 USO DO SITIO WEB

A web proporciona o acceso a informacións, servizos e datos (en diante, “os contidos”) propiedade da Sociedade Cooperativa A Carqueixa. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web. A Sociedade Cooperativa A Carqueixa resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, a Sociedade Cooperativa A Carqueixa non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

1.3 Captura de información

Cookies de rastrexo, conforme ás seguintes regras:

– Navegación e Dirección IP: Ao navegar por esta web, o usuario facilita de forma automática ao servidor da web información relativa á túa dirección IP, data e hora de acceso, o hipervínculo che reenviou a esta, o teu sistema operativo e o navegador utilizado. A Axencia Española de Protección de Datos considera a IP como dato de carácter persoal. Esta web non utilizará a IP para identificar ós seus usuarios, estes datos serán gardados e utilizados unicamente para o control e realización de estatísticas de acceso e visitas á web, para analizar tendencias, administrar o sitio, e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto. En ningún caso serán comunicados ou cedidos a terceiros.

1.4 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

A Sociedade Cooperativa A Carqueixa por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade da Sociedade Cooperativa A Carqueixa ou ben das súas autorizadas. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente pola Sociedade Cooperativa A Carqueixa será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

1.5 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

A Sociedade Cooperativa A Carqueixa non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web, – o cal realizará paradas periódicas por mantementos técnicos – así como pola transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

1.6 MODIFICACIÓNS

A Sociedade Cooperativa A Carqueixa resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

1.7. XENERALIDADES

A Sociedade Cooperativa A Carqueixa perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

1.8. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

A Sociedade Cooperativa A Carqueixa poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio web, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas se atopan enlazadas polo Sitio web.

Con iso manifesto o meu compromiso por manter e garantir as relacións comerciais de forma segura mediante a protección dos datos persoais e garantindo o dereito á privacidade de cada un dos usuarios do noso sitio web.

2.1 FINALIDADE DOS DATOS SOLICITADOS E CONSENTIMENTO AO TRATAMENTO.

Segundo o establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase ao USUARIO que, a través dos formularios de contacto, que se almacenan coa exclusiva finalidade de responder a comunicacións electrónicas, os campos marcados como obrigatorios son imprescindibles para realizar a finalidade expresada.

Unicamente o titular terá acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro. A aceptación da política de privacidade, mediante o procedemento establecido, entenderase para todos os efectos como a prestación de CONSENTIMENTO TACITO E INEQUIVOCO – do artigo 6 da LOPD– do USUARIO ao tratamento dos datos de carácter persoal nos termos que se expoñen no presente documento, así como á transferencia internacional de datos que se produce, exclusivamente debido á localización física das instalacións dos provedores de servizos e encargados do tratamento de datos.

2.2 CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

A WEB cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei Orgánica e demais normativa vixente e de aplicación en cada momento, velando por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Así mesmo, A WEB informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao USUARIO para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

En cumprimento do establecido na LOPD, informámoslle que os datos subministrados, así como aqueles datos derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros da WEB e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba.

Adicionalmente, o USUARIO consente o tratamento dos seus datos coa finalidade de informarlle, por calquera medio, incluído o correo electrónico, de produtos e servizos da WEB. En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada anteriormente, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis adiante no apartado “Exercicio de Dereitos ARCO”.

2.3 MEDIDAS DE SEGURIDADE.

A Sociedade Cooperativa A Carqueixa infórmalle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado.

2.4 EXERCICIO DE DEREITOS ARCO: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN.

Aquelas persoas físicas que facilitasen os seus datos a través da web, poderán dirixirse ao titular da mesma co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus ficheiros.

O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida a carqueixa(@)osabordosancares.com coa referencia “Protección de datos”, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude.

2.5 LINKS OU LIGAZÓNS EXTERNAS

Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados ou controlados polo Sitio web. Por iso a Sociedade Cooperativa A Carqueixa non garante, nin se fai responsable da licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade.

Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos a esta web, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditas ligazóns e coñecer o noso traballo, aínda que non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos sitios enlazados, nin aproba, supervisa ou controla de ningún xeito os contidos e servizos e calquera material de calquera natureza existente nos mesmos. A Sociedade Cooperativa A Carqueixa non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

2.6 MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Sociedade Cooperativa A Carqueixa resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da Web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación dos mesmos.

2.7 RESPONSABLE DO FICHEIRO, E ENCARGADOS DO TRATAMENTO.

Como encargados de tratamento alleos ao citado responsable:

– A Sociedade Cooperativa A Carqueixa contratou os servizos de Aloxamento a Raiola Networks.

2.8 SERVIZOS OFRECIDOS POR TERCEIROS NESTA WEB.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da súa actividade, A Web utiliza os seguintes prestadores de servizos baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

– Aloxamento: Raiola Networks.

–  Plataforma web: WordPress.Org

– Email márketing: Mailchimp.

O usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica, poderá establecer un hiperenlace ou dispositivo técnico de ligazón (por exemplo, links ou botóns) desde o seu sitio web á Web (o “ Hiperenlace“). O establecemento do Hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre A Web e o propietario do sitio ou da páxina web na que se estableza o Hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte da Web dos seus contidos ou servizos.

En todo caso, A Web resérvase o dereito de prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera Hiperenlace ao Sitio web.

2.9 NON DESEXAS RECIBIR INFORACION DE NÓS OU DESEXAS REVOGAR O TEU CONSENTIMENTO?

De conformidade co disposto na Lei 34/20023, do 11 de xuño de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico podes opoñerte ao uso da túa información para fins publicitarios, investigacións de mercado ou desenvolvemento de enquisas de satisfacción en calquera momento, así como revogar o teu consentimento en calquera momento (sen efecto retroactivo).

Para iso, deberás enviar un correo electrónico á dirección carqueixa(@)osabordosancares.com.

2.10 ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte da Sociedade Cooperativa A Carqueixa na forma e para as finalidades indicadas no aviso legal.